Všeobecná ujednání

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Nákupní aréna s.r.o., IČ 04063333, DIČ CZ04063333, se sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 241826 (dále jen „prodávající“ či „Nákupní aréna“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Záruční doba

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě. U nového zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Záruční dobu v takovémto případě stanovuje konkrétní dovozce či výrobce.

Záruční list

Umožňuje-li to povaha věci, prodávající namísto záručního listu poskytne kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu) obsahující údaje, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Kontrola zásilky

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Při převzetí zásilky kupující překontroluje stav zásilky (zejména počet balíků a neporušenost či poškození obalu). Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. V případě převzetí od přepravce doporučuje Nákupní aréna přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Uplatnění reklamace

Prodávající doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace uplatnit reklamaci u jednoho z dodavatelů internetového obchodu www.nakupniarena.cz. Adresu pro uplatnění reklamace vám zašleme neprodleně po upřesnění druhu zakoupeného zboží na emailu reklamace@nakupniarena.cz. Reklamaci je možné uplatňovat i v sídlech jednotlivých dodavatelů internetového obchodu www.nakupniarena.cz dle druhu zakoupeného zboží.

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o zakoupení či jiný dokument, který vhodným způsobem doloží záruku zboží, popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž Nákupní aréna doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy). Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 45 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní email. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k jednotlivým dodavatelům). Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu naši a našich dodavatelů a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Obsah košíku
{{item.title}}
{{item.variantName}}
{{item.price | formatNumber}},-
Celkem máte v košíku {{cart.getCount()}} položku položky položek za: {{cart.getTotal() | formatNumber}} Kč
Váš nákupní košík je prázdný
K pokladně